[||fca3|]

 


  오채지를 내려와 장염지에 이르니 규모는 작지만 희한하게 형성된 뚝과 비취색 물이 아름답다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyrightⓒ 2001-2004 ™. All rights reserved.